Framtidens designprocess

Av: Matilda Carlsdotter

Många företag vill uppfattas som innovativa och ligga i framkant. Ett företag som önskar detta är Volvo Cars. De anser dock att de tappat framgångsposition och att verkligenheten hunnit ikapp dem – är du och ditt företag i samma sits? I den här examenspresentationen får du ta del av möjliga lösningar för att undvika att bli omsprungen.

Vi står inför ett paradigmskifte och en ökande utvecklingstakt. Den främsta bidragande faktorn anses vara den digitala utvecklingen. I takt med att vi blir mer uppkopplade kommer produkter att utvecklas, uppfinnas och ersättas. Detta kan i sin tur leda till förändrade förutsättningar för produktutveckling och produktdesign. Designprocessen kan komma att behöva utvecklas och effektiviseras för att möta digitaliseringen, den ökade utvecklingstakten samt framtidens förväntningar. Tekniken i befintliga lastbilar och bilar är nästan 100 år gammal samtidigt som teknik för elektrifiering och automatisering finns. Dessutom står transporter för 40 % av våra globala utsläpp och är ett grundläggande behov. Dessa faktorer var startpunkten för mitt examensarbete. 

Studien går ut på att undersöka om den ökade utvecklingstakten och den digitala utvecklingen innebär förändrade krav i designfasen. Jag har valt att undersöka detta genom att koncentrera mig på en specifik bransch; fordons- och transportbranschen. Intentionen är att resultatet ska gå att användas generellt och appliceras på andra företag eller branscher. Då studiens resultat baseras på fordons- och transportbranschen riktas min examenspresentation främst till denna bransch. Examensarbetets slutsats och kunskapsbidrag är även relevant för andra företag, branscher eller utbildningar som arbetar med produktutveckling och designprocesser. 

Figuren illustrerar att målet med mitt examensarbete är att ta fram ett framtidsscenario, en framtida designprocess samt att framtid definieras som 2030. 

Nedan presenteras studiens frågeställning och underfråga.

”Hur kan man genom design undersöka om yrkesrollen produktdesign och designprocessen påverkas av den ökade utvecklingstakten?”

”Hur kan ett framtidsscenario för fordons- och transportbranschen se ut om studiens identifierade krav tillämpas i designprocessen?” 

Figuren visar studiens process och metod.

I studiens inledande fas intervjuades en respondent från Volvo Cars. Förstudien visade att det anses nödvändigt att inkludera flera professioner i framtidens designprocess. Det visade sig vara av stor betydelse att ta hjälp av nästa generation kunds förväntningar och kunskaper i designprocessen och produktutvecklingen. Utöver det bör mer fokus läggas på kreativitet och innovation för att möta utvecklingen. Utifrån detta valde jag bland annat att använda mig av teorier som behandlar tvärdisciplinärt arbetssätt, framtidens krav på företag och produkter samt innovation och kreativitet. 

Baserat på studiens förstudie och teori, att flera personer och nästa generations kund bör inkluderas i framtidens designprocess, valde jag att ta hjälp av två uppföljande workshopar. Kriteriet för workshopdeltagarna var att de skulle ha olika kompetensområden samt tillhöra de yngre generationerna Y eller Z. Workshoparna syftade till att utforska deltagarnas förväntningar och idéer. Resultatet från workshoparna fungerade sedan som grund för utformningen av studiens framtidsscenario för fordons- och transportbranschen. 

Figurer visar den kravspecifikation som tagits fram utifrån studiens empiri och teori. Kravspecifikation har fungerat som stöd för att utvärdera skisser och lösningsförslag. 
Figurer visar de förslag som kom fram under workshopsessionerna och som ligger till grund för konceptutvecklingen. Skissen till höger visar den konceptutveckling som togs vidare. 

Studien visar att den ökande utvecklingstakten samt digitala utvecklingen leder till ökade krav och förändrade förutsättningar på produkter, erbjudanden samt för produktdesign och produktutveckling. Det anses nödvändigt att erbjuda system och helhetslösningar samt fokusera på behov istället för på den enskilda produkten. Nedan visas ett framtidsscenario för fordons- och transportbranschen som tagits fram med hjälp av studiens identifierade krav på framtidens designprocess. 

Genom design undersöker studien om dessa krav på en designprocess genererar framgångsrika lösningar. Studien visar å enda sidan att en gruppkonstellation med olika kompetenser bidrar till flera perspektiv, bredare förståelse och diskussioner. Å andra sidan visar studiens två workshopar att det behövs träning i kreativt tänkande. En möjlig åtgärd är att designers måste tränas och utbildas i att leda diskussioner och projekt för ett designarbete med personer som inte har kunskap om designmetoder och -verktyg. Detta leder fram till min slutsats att framtidens produktutveckling kan gynnas av att inkludera flera professioner i produktutveckling förutsätt att dessa är tränade i kreativt tänkande och designmetoder. Kunskapsbidraget är alltså att yrkesrollen och utbildningen i produktdesign bör tillhandahållas med nya kompetenser för att möta framtidens krav på designarbetet.


Av: Matilda Carlsdotter
Mail: annamatilda@live.se
Handledare: Elin Olander

Examensarbete VT20 Produktdesign,
Malmö Universitet

Press-kit & info