Musslor som material

Av: Sara Andersson

Ett materialdrivet designprojekt för att skapa nya material
av lokalt odlade blåmusslor som kan återgå till naturen.

Blåmusslor är effektiva filtrerare och kan genom att nyttjas som resurs bidra till att minska övergödningen av våra hav. I detta materialdrivna designprojekt har lokalt odlade musslor använts till att skapa nya material. Slutresultatet är materialkonceptet Muscel; ett biologiskt nedbrytbart material som kan återgå till naturens kretslopp. Muscel light är framtaget utifrån materialets naturliga och handgjorda intryck, de dekorativa formerna framhäver den grova, skimrande texturen.

Blåmusslor livnär sig på att filtrera vatten på alger och partiklar, som i sin tur tagit upp kväve och fosfor. Genom odling, skörd och effektiv användning av musslorna kan man hjälpa till att minska närsaltsbelastning och övergödning i Öresund. Det finns idag inget etablerat användningsområde för de skördade musslorna. Syftet med studien har därför varit att undersöka möjligheterna att använda en materialdriven designprocess för att skapa nya material för en cirkulär ekonomi med de lokalt odlade blåmusslorna. Genom att tillämpa musslor som råmaterial för materialutveckling har ett förslag för användning av musselodlingen i Öresund påvisats. Resultatet från den materialdrivna designprocessen är ett biologiskt nedbrytbart material som kan återgå till naturen i en cirkulär ekonomi. Materialkoncept har använts för att formge produktkonceptet Muscel light.

Av: Sara Andersson
Portfolio: andrsnsara.myportfolio.com
Mail: anderssonj.sara@gmail.com
Instagram: @andrsnsara

Examensarbete VT 2020 Produktdesign
Materialdriven design

Press-kit & info