Ökad livslängd av produkter skapar starkare kundrelationer

Av: Annica Johansson

Studien har syftat till att undersöka hur man genom att öka en produkts livslängd samtidigt kan stärka relationen mellan kund och företag. Projektet har varit i samarbete med Ballingslöv AB i syfte att de upplever en svårighet att nå fram med information angående service, material och underhåll till slutanvändaren på längre sikt. Ballingslöv är ett exempel på hur företag kan använda sig av en användarcentrerad designprocess för att nå ett resultat som gynnar både företag och kund. Resultatet av studien riktar sig till företag som upplever liknande problem.

Användarcentrerad design är ett tillvägagångssätt som fokuserar på att involvera användarna i designarbetet. För att en designprocess ska utvecklas är det nödvändigt att känna till vilket behov som finns och vad som är viktigt för den kommande användaren. Man har i fokus vilka användarna är, vad de har för behov och vilka funktioner som behövs. Att som företag använda sig av en användarcentrerad design skapar en större förståelse för sina kunder och dess behov. Det leder även till starkare relation mellan kund och företag då kunden känner uppmärksammad.

Viktiga val och upptäckter från studien som stödjer framtida företags genomförande:

  • Utforska problemområdet.
    Genom att förtydliga problemet och dess behov skapas en djupare förståelse hur problemet ska bemötas.
  • Designa för att möta användarens behov.
    Undersök vad användarna vill ha för att lättare erbjuda ett resultat som motsvarar deras förväntningar.
  • Det kan förekomma att användarna endast kan föreställa sig idéerna de är vana vid. Användarcentrerad design är inte att fråga användarna vad de vill ha och sedan ge dem lösningen. Utan designerns roll är att ta fram förslag som användarna inte har kunskap om att komma på själva.
  • Återkoppla till användaren
    Kontinuerlig återkoppling till användarna ökar chansen för ett bra resultat.

Slutkonceptet till denna studie är ett informationssystem. Informationen når man via Ballingslövs hemsida där man skriver in sin personliga kod och adress. Inne i systemet finns all information om kundens kök och olika funktioner som erbjuder ett enklare sätt att ta hand om sitt kök.

I denna studie har det utforskats hur man genom användarcentrerad design kan uppmuntra till längre livslängd hos kök och samtidigt bygga starkare relation mellan kund och företag. Resultatet visar på att genom en användarcentrerad designprocess kan man utforma en designlösning som gör att kundens behov tillgodoses. Designlösningen gör det lättare för kunden att hitta information om sitt kök vilket samtidigt leder till att kunden känner sig sedd av företaget. Starkare relation mellan kund och företag skapas när företaget erbjuder extra service som kunden inte förväntar sig.

Av: Annica Johansson
Mail: annica.johansson@live.com
Handledare: Elin Olander

Press-kit & info