Miljöanalytiska verktyg som en kreativ boost i designprocessen – Tänk om..?

Av: Clara Olsson

Allt högre krav ställs på designers att utveckla produkter som rör sig inom de planetära gränserna. Miljövetenskapliga analysverktyg som ska hjälpa designern att välja “rätt” i produktutveckling finns,  exempelvis livscykelanalys, men används sällan av produktdesigners då de ofta är komplicerade, kostsamma och för expertinriktade. Om verktygen används är det ofta sent i designprocessen när många produktbeslut redan är tagna vilket försvårar möjligheten att påverka produktens miljöeffekt. 

Studien undersöker hur miljövetenskapliga analysverktyg kan komma in tidigare i en designprocess där fokus ligger på användarvänlighet för produktdesigners. Utifrån intervjuer med användare och teori, ges ett designförslag. Designförslaget är ett problemformulerings-och idégenereringsverktyg i form av en “spelplan” på whiteboardark inspirerat av livscykelanalys, miljöeffektanalys och orsak-verkan diagram. Syftet med verktyget är att hjälpa designers att redan tidigt i problemformuleringen och initiala idégenereringen integrera dessa verktyg. Studiens metod, kravspecifikation och resultat är relevant för företag och forskare som arbetar med eller utvecklar miljöanalytiska verktyg vars slutkonsument är designers. Det öppnar upp för en ny typ av verktyg som kan boosta kreativitet och göra att designers får en mer positiv inställning till verktygen snarare än att se de som hinder och kostnads-och tidskrävande.

En del av problemet är att miljöanalys kommer in för sent i designprocessen. Studien har undersökt hur det skulle se ut om miljöanalytiska verktyg används i de första stadierna med fokus på att anpassa efter designprocessen. 

Ett av problemen är att miljöanalytiska verktyg inte är anpassade till designers process. För att svara på detta undersöktes användarens arbete tidigt i en designprocess genom intervjuer. Ytterligare intressant var att titta på hur verktyg för designers utvecklas och vilka krav de måste uppfylla. Resultatet blev en lång kravspecifikation.

Krav från användare och metodutveckling för designers.

Den första fasen av en designprocess för produktdesigners är ett möte med kund för att definera problemet. Att verktyget bör vara portabelt är en grundförutsättning då möten kan ske på olika platser ex. kundens kontor. Kravet att verktyget bör vara fysiskt baseras på att designers ofta använder sig av fysiska verktyg tidigt i en designprocess exempelvis post-its lappar i en idégenereringsprocess. Detta kan vara för att det öppnar upp för mer kreativitet och flexibilitet som krävs. Ett fysiskt verktyg är lätt att samlas kring och kan vara mer inbjudande då tanken med verktyget är att det ska inkludera flera personer. 

Under utveckling av verktyget användes en iterativ desginprocess där användartester och scenarion låg till grund för utvärdering av konceptet. I och med detta ökar förutsättningarna att verktyget smälter in i designprocessen och faktiskt används.

Tester genomfördes kontinuerligt vilket gjorde att hinder som identifierats snabbt kunde åtgärdas i en iterativ designprocess. 

För att ge trygghet i hållbarhetsarbetet och öka förutsättningarna att passa in i designprocessen, kan verktyget med fördel vara material som designern redan är trygg med. Whiteboardfilm och post-its är något som designers ofta använder tidigt i processen, därför valdes ett koncept där dessa material där whiteboardfilmen utformades likt en spelplan. Whiteboard och post-its ger också flexibilitet som behövs då designprocesser ser olika ut och kan behöva anpassas efter ett specifikt projekt. Det öppnar upp frihet för användaren, genom exempelvis skissmöjligheter, som krävs i en kreativ process. Spelplanen är lätt att vika ihop utan att kompromissa med plats för post-its. 

För att undersöka syftet med studien har tre olika miljöanalytiska verktyg valts ut som inspiration, livscykelanalys, miljöeffektanalys och orsak-verkan diagram. De valdes bland annat utifrån populäritet (livscykelanalys), möjlig användning av inhousekunskaper och kostnadseffektivitet (miljöeffektanalys) och önskan från intervju av användare (mer systemtänkande i designprocessen – orsak-verkan diagram). 

Delar i verktyget, spelplan, rollkort, miljöeffektpoletter och brainstormingkort.

Spelplanen består endast av huvudfaser i en produkts livcykel för att ta hänsyn till att processer inom produkters livscykel kan se olika ut. Då det är behov och problem som styr vad det blir för produkt placerades dessa också på spelplanen, likt ett orsak-verkan diagram. Det finns rollkort som är inspirerade av de roller som rekommenderas vara representerade i projektgruppen i en miljöeffektanalys. För att uppmuntra idégenerering som tidiga faser i designprocessen kräver, finns hjälpmedel i form av brainstormingkort. Detta kan bidra till idéhöjd och en mer positiv och avslappnad stämning. Verktyget styrs annars till stor del av deltagarna men med stöd från en “steg för steg” guide. 

Att producera verktyg som är anpassade för slutanvändaren är högst relevant gällande miljöanalytiska verktyg då dessa ska fungera som hjälp att producera mer hållbara produkter, vilket ligger i allmänhetens intresse. Genom att använda en användarcentererad designprocess i utvecklingen av verktygen kan man locka fler desginers att använda verktygen då de utvecklas utefter designerns preferens. Det verktyg som presenterats i studien gör om analysverktyg till ett mer kreativt problem-och idégenererings verktyg vilket inte ersätter de analysverktyg som existerar. Ett mer kreativt verktyg kan ge designers en introduktion till hur miljövetenskapliga analysverktyg kan användas och designförslaget som presenteras här är en skiss på ett sådant verktyg. Förhoppningen med studien är att inspirera till en mer användarcentrerad designprocess när det kommer till utveckling av metoder som stöttar hållbar produktutveckling. Men också så ett frö, hos miljöanalytiska metodutvecklare, till att utveckla proaktiva verktyg för minskad miljöeffekt som grundar sig i vetenskapliga metoder.

Användningsområde 1 – Identifiera
Användningsområde 2 – Förbättra

Av: Clara Olsson
Mail: claraannieolsson@gmail.com
Handledare: Elin Olander

Press-kit & info