Hard pill to swallow

Av: Emma Hellkvist

Hur kan produktdesign förändra läkemedelskonsumenters attityd och beteende kring läkemedel?

En stor mängd läkemedel kasseras varje år av allmänheten, många av dessa spolas ut i avlopp eller slängs i hushållssoporna vilket leder till negativa effekter på miljö, djur och människor. De negativa effekterna är även ett resultat av de läkemedelssubstanser som spolas ut i samband med tillverkning. 

Denna studie har med hjälp av produktdesign undersökt hur man kan förbättra hanteringen av läkemedel på individnivå för att minska mängden läkemedel som hamnar i vår natur. Fokus har varit på läkemedelskonsumenters förhållande till läkemedel samt hur deras beteende kring inköp, användning och kassering ser ut. 

De designteorier som studien grundats i är design för hållbara beteenden, en användnings- och användarcentrerad designprocess som syftar till att minska produkters miljöpåverkan och sociala effekter. Det har även varit viktigt att undersöka innebörden av hållbart beteende, vilket innefattar normer, attityder, värderingar och vanor för att utveckla ett designförslag till studien. Metoderna som använts för att utveckla designförslaget består av användarstudie och workshop som följts upp med funktionsanalys, idégenerering och konceptutveckling.

I studien framkom att problematiken grundar sig i okunskap kring läkemedels effekter. Genom att ge lättillgänglig information för att öka kunskaper kring kostnader, resursanvändning och miljö- såväl som hälsopåverkan går det att påverka läkemedelskonsumenters konsumtionsbeteenden. Det är viktigt att visa att man som individ är en del av ett större sammanhang, de individuella valen är viktiga för att skapa förändring och detta bör belysas. 

Resultatet av studien är ett designförslag som visar hur man kan upplysa läkemedelskonsumenter om hur deras handlingar påverkar humanhälsan och miljön, med förhoppningen att de ska tänka efter kring sin läkemedelsanvändning. 

Designförslaget som är en informationsstation utformad som en blisterkarta där syftet är att passa in i apoteksmiljön och väcka nyfikenhet hos kunder. Genom att låta läkemedelskonsumenter själva styra vilken information de vill ha samt att låta dem titta, röra och interagera med stationen är målet att de blir mer mottagliga för information och reflekterar över sina handlingar.  

Placeringen gör att den är synlig och tillgänglig för alla, det är ett perfekt tillfälle att undersöka den när man väntar på sin tur i kön för receptuthämtning.

Studien och designförslaget presenterar hur man genom produktdesign kan förmedla en lösning på ett, i det här fallet, miljöproblem genom att påverka användares interaktionsbeteenden. Det är ett exempel på hur man som designer kan arbeta med Design för Hållbara Beteenden för att skapa positiv förändring i användarbeteenden genom att informera användare om deras handlingar påverkar miljö och hälsa samt motivera dem att förändra vanor och beteenden till en mer hållbar variant. 

Av: Emma Hellkvist
Mail: emmahellkvist@icloud.com
Handledare: Helena Ondrus

Press-kit & info